ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

1. ALGEMEENHEDEN

De bestelling van de aankoper of klant onderstelt het uitdrukkelijk aanvaarden door hem van onze algemene voorwaarden, zoals zij hieronder hernomen worden.

De aankoper verzaakt uitdrukkelijk aan de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden die zouden kunnen voorkomen op het briefhoofd waarvan hij gebruik maakt.

2. HOEVEELHEDEN.

Het fabriceren van zekere stukken vergt soms een minimum aantal stuks. De opgegeven hoeveelheid is benaderend opgegeven. Wij behouden ons het recht voor 10% meer of minder te leveren, aan de prijs van het order.

3. PRIJZEN.

Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze prijzen zonder verbintenis en mogen zonder vooropzog worden gewijzigd, zelfs in geval van reeds bevestigde opdrachten. Zij gelden af fabriek, verpakking niet inbegrepen.

4. GEREEDSCHAPPEN.

Alle gereedschappen, apparaten of onderdelen nodig bij de fabricatie, zelfs indien de klant wegens tussenkomst in het concept of door tenlasteneming van een deel der kosten mede-eigenaar ervan geworden is, blijven onvoorwaarderlijk in ons bezit en zullen door ons alleen mogen worden benut, daar zij werden vervaardigd en opgevat volgens onze eigen principes, methoden en fabricatienormen. Elk gereedschap, apparaat of onderdeel dat gedurende vijf jaar niet meer gebruikt werd of versleten is, mag door ons vernietigd worden.  De afbraak blijft onze eigendom.

De tussenkomst (geldwaarde) in de gereedschapskosten is steeds onmiddellijk betaalbaar (netto) bij het indien van de bestelling. Elke vertraging op deze betaling heeft invloed op de leveringstermijn.

5. LEVERINGSTERMIJNEN.

Stakingen, branden, beschadigingen van materiaal, moeilijkheden in het op punt stellen van fabricatie, vertragingen in de leveringen van grondstoffen alsmede om het even welke reden die de fabricatie zou kunnen stilleggen (alsmede de erkende gevallen van overmacht) laten ons toe onze leveringstermijnen te wijzigen, de uitvoering van de bestelling uit te stellen of het order te vernietigen, zonder onze verantwoordelijkheid te binden. De leveringstermijnen zijn uitsluitend bij benadering opgegeven.

Elke vertraging in de levering mag in geen geval voor gevolg hebben het weigeren van de goederen, het vernietigen van het order, schadeloosstelling zonder voorafgaandelijk akkoord en overeenkomst.

Tenzij anders bedongen is, dienen de bestelde stukken ten laatste acht dagen na verzending van ons bericht dat zij ter beschikking zijn, afgenomen te worden.

Bij gebrek daaraan zijn wij gerechtigd zondfer ingebrekestelling en naar onze keuze, hetzij de gefabriceerde stukken te factureren en betaling ervan te vorderen, hetzij de koopovereenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te vorderen.

Magazijnkosten per call worden eveneens in rekening gebracht.

6. KLACHTEN.

Om als ontvankelijk te worden aanvaard, dienen de klachten ons schriftelijk toe te komen ten laatste 8 dagen na ontvangst der goederen.

De klacht zal steeds het hnummer en datum van onze verzendingsnota of factuur vermelden.

De waarborg beperkt zich altijd en uitsluitend tot loutere vervanging der afgekeurde  goederen, mits uitsluiting van welke schadevergoeding ook.

Onze garantieaansprakelijkheid vervalt geheel wanneer enigerlei gebrek het directe of indirecte gevolg is van onoordeelkundige verwerking, gebruik, behandeling, bewaring, vervoer of van elke andere externe oorzaak of wanneer de koper zelf wijzigingen of bewerkingen uitvoert, resp. doet uitvoeren door derden.

De garantie-aansprakelijkheid vervalt eveneens geheel wanneer de koper de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nauwkeurig nagekomen is.

Klachten betreffende overgedragen goederen kunnen geen invloed hebben op de op koper rustende contractuele verplichtingen uit hoofde van eerder overgedragen en/of nog over te dragen goederen, ook niet zo deze verplichtingen voorspruiten uit dezelfde overeenkomst als die waarop de klachten betrekking hebben.

7. TERUGZENDINGEN.

Zijn alleen toegelaten na ons voorafgaandelijk akkoord.

De goederen dienen ons franco alle kosten te worden teruggeleverd.

8. TRANSPORT.

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer zijn franco worden verkocht. De aanduidingen op vrachtbrieven, ontvangstbewijzen en verzendingsnota’s zijn bewijskrachtig voor de verzonden hoeveelheden. De cli‰nt moet dus zorgvuldig nazien bij ontvangst.

9. BETALINGEN.

Al onze facturen zijn betaalbaar te Machelen op 30 dagen einde maand, netto zonder korting behoudens andersluidende bepaling van onzentwege. Elk bedrag dat niet betaald werd op de vervaldag rendeert intrest met volle recht en zonder aanmaning, vanaf de vervaldag, tegen 12% per jaar.

Elke wanbetaling op de vervaldag maakt bovendien onmiddellijk alle andere verschuldigde bedragen opvorderbaar, ongeacht de overeengekomen termijn.

De compensatie tussen de bedragen die men ons verschuldigd is en deze die wij zouden moeten betalen, zal in elk geval door ons mogen ingeroepen worden.

Wij behouden ons het recht voor waarborgen te vragen, financi‰le of andere, die wij zouden nuttig achten, zelfs tijdens de uitvoering van een order.

Bovendien zullen de aldus verschuldigde bedragen, indien niet betaald op de vervaldatum, verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding die contractueel vastgesteld is op 15%.

10. JURIDISCHE BEVOEGDHEID.

Elke betwisting die zou kunnen voortvloeien uit interpretatie op uitvoering van de bestelling, zal enkel en alleen onder bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Brussel of het vredegerecht van het 1e kanton Brussel.

                                             CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

1. CLAUSES GENERALES.

La commande passée par l’acheteur ou client suppose de sa part l’agr‚ation formelle de nos conditions générales reprises ci-dessous.

L’acheteur renonce formellement aux conditions générales ou particulières qui pourraient figurer sur les documents qu’il utilise.

2. QUANTITES.

La fabrication de certaines pièces exige parfois un nombre minimal de pièces.

La quantit‚ de la commande est indiquée de manière approximative.  Nous nous réservons le droit de livrer 10% en plus ou en moins, au prix fixé pour la commande.

3. PRIX.

Sauf dispositions contraires, nos prix sont sans engagement et peuvent ëtre modifiés sans autre notification, mëme en cas d’ordres déjà confirmés.

Ils sont fixés départ l’usine et emballage non compris.

4. OUTILLAGE

Tous les outils, appareils et accessoires nécessaires à la fabrication restent inconditionellement en notre possession, mëme se le client, par sa participation au projet ou par sa prise en charge d’une partie des frais en est devenu le coproprétaire. Ils ne peuvent ëtre utilisés que par nous, étant fabriqués et conus selon nos propres principes, méthodes et normes de fabrication. Tout outil, appareil ou accessoire non utilisé durant cinq ans, ou usé, peut tre defruit par nous. Les matériaux de démolition restent notre propriété.

La quote-part dans les frais d’outillage est toujours payables, au grand comptant net, lors de la passation de la commande. Tout retard dans le paiement de cette qoute-part influence le délai.

5. DELAIS DE LIVRAISON.

Les grŠves, les incendies, la d‚t‚rioration de matériel, des difficultés dans a mise au point de la fabrication, des retards dans les livraisons de matières premières de mëme que toute autre cause qui pourrait provoquer un arrêt dans la fabrication (également les cas av‚r‚s de force majeure), nous permettent de modifier nos délais de livraison, de différer l’exécution de la commande ou d’annuler l’ordre, sans engager notre responsabilité. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif.

Tout retard dans la livraison ne peut en aucun cas donner lieu au refus des marchandises ou à l’annulation de la commande ou à une indemnisation, sans accord ou convention préalable.

A moins de convetntion contraire, les pièces commandées doivent être enlevées au plus tard huit jours après l’envoi de notre avis de mise à disposition de l’acheteur.

A défaut d’enlèvement dans ce délai, nous serons en droit, sans mise en demeure préalable et à notre choix, soit de facturer les pièces fabriquées et d’en demander le paiement, soit d’annuler le contrat de vente et de réclamer des dommages et intérèts. Les frais de magasin seront également portés en compte.

6. RECLAMATIONS.

Pour être recevables, les réclamations doivent nous être notifiées par écrit au plus tard 8 jours après la réception des marchandises.  La réclamation portera toujours le numéro et la date de notre d’envoi ou facture. La garantie se limitera toujours et exclusivement au simple remplacement des marchandises refusées, à l’exclusion de quelques dommages et intérèts que se soient.  Nous sommes déchargés de toute obligation de garantie lorsqu’une défectuosité quelconque sera la conséquence directe ou indirecte d’une transformation, usage, traitement, conservation ou transport inadéquat ou de toute autre cause externe, ou quand l’acheteur exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers des modifications au des transformations.  Il n’y aura pas d’avantage lieu à garantie lorsque l’acheteur n’aura pas exécuté exactement ses obligations de paiement.

Les réclamations concernant des marchandises délivrées ne peuvent avoir une influence quelconque sur les obligations contractuelles de l’acheteur découlant de livraisons précédentes ou futures, même si ces obligations sont issues du même contrat que celui concerné par les reclamations.

7 RETOURS.

Ceux-ci ne peuvent se faire qu’après notre accord préalable. Les marchandises doivent nous être retournées franco de tous frais.

8. TRANSPORT.

Les marchandises sont toujours transportées pour le compte et aux risques du destinataire même en étant vendues franco.  Les indications sur les lettres de voiture, les accusés de réception et sur les notes d’envoi font foi des quantités expédiées.  Le client aura donc à vérifier soigneusement lors de la réception.

9. PAIEMENTS.

Toutes nos factures sont payables à Machelen à 30 jours fin de mois, net sans escompte, à moins de stipulation contraire de notre part. Tout montant non payé à l’échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérét de 12% l’an depuis son échéance. De plus tout montant non payé à l’échéance rendra exigibles toutes les autres créances sur l’acheteur, sans considération du délai convenu.  La compensation des montants qui nous seraient dus avec les montants dont nous serions débiteurs pourra toujours être invoquée par nous.

Nous nous réservons la droit de demander des garanties, financières ou autres, que nous jugerions utiles, cela même au cours de l’exécution d’une commande. En outre, tout montant dû, qui ne serait pas payé à l’échéance sera augmenté de plein droit d’une indemnité forfaitaire et irréductible qui est conventionellement fixée à 15%.

10. JURIDICTION.

Toute contestation qui pourrait naŒtre de l’interprétation ou de l’exécution des commandes, sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles ou de la Justice de Paix du 1e Canton de Bruxelles.

                                                             GENERAL SALES CONDITIONS.

1. GENERALITIES.

When the buyer or customer places an order it is assumed  that he expressly accepts our terms and conditions as they are stipulated below.

The buyer shall explicitly waive the general conditions or special conditions that could occur on the letterhead of which he makes use.

2. QUANTITIES.

The manufacturing of certain pieces sometimes requires a minimum number of pieces. The specified amount is approximately specified. We reserve the right to deliver 10% more or less, at the price of the order.

3. PRICES.

Save as otherwise provided our prices are without obligation and may be changed without notice, even in case of confirmed orders.

They apply ex works, packing not included.

4. TOOLS.

All the tools, devices, or components needed in the production, even if the customer due to intervention in the concept or by taking on part of the cost has become its co-owner, will remain unconditionally in our possession and may only be used by us, because they were manufactured and construed according to our own principles, methods and manufacturing standards. Each tool, device or component that has not been used for five years or is worn, may be destroyed by us. The broken down part remains our property.

The contribution (monetary value) in the tool costs is always immediately payable (net) when submitting the order. Any delay on this payment affects the delivery term.

5. DELIVERY TIMES.

Strikes, fires, damages to material, difficulties in the development of manufacturing, delays in the deliveries of raw materials as well as any reason that could shut down production (as well as the recognised cases of force majeure) allow us to change our delivery times, to postpone the execution of the order or to destroy the order, without it affecting our responsibility. The delivery times are only approximate.

Any delay in delivery may in no case result in the refusal of goods, destroying the order, damages compensation without prior consent and agreement.

Unless otherwise stipulated, the ordered pieces should at the latest eight days after sending our message that they are available, be picked up. Failing that, we shall be entitled without notice and at our discretion, either to invoice the fabricated pieces and claim payment, or to consider the purchase agreement automatically dissolved and to claim damages. Warehousing costs are also charged.?

6. COMPLAINTS.

In order to be accepted as admissible, complaints have to reach us at the latest 8 days after receipt of the goods.

The complaint will always state the number and date of our delivery note or invoice.

The guarantee is always and exclusively limited merely to replacement of the rejected goods, to the exclusion of whatever compensation.

Our guarantee liability expires completely when any defect is the direct or indirect result of improper processing, use, treatment, storage, transport or any other external cause or when the buyer does perform changes or treatments or let them be done by third parties.

The warranty liability will also expire completely when the buyer has not accurately fulfilled the agreed payment commitments.

Complaints concerning transferred goods may not affect the contractual obligations resting on the buyer under earlier transferred goods and/or goods to be transferred, neither if these obligations result from the same agreement as those to which the complaints refer.

7. RETURNS.

Are only allowed after our prior consent. The goods must be delivered back to us free of charge.

8. TRANSPORT.

The goods always travel at the expense and at the risk of the addressee, even when they are sent free of charge.

The inscriptions on bills of lading, proofs of receipt and shipping notes are probative of the dispatched quantities. The client must therefore carefully check them upon receipt.

9. PAYMENTS.

All our invoices are payable 30 days from the end of month, net without discount, unless otherwise provided by us. For any amount not paid on the due date interest is payable with full right and without reminder, from the due date, at 12% per year.

Each non-payment on the due date shall also make all other amounts due payable immediately regardless of the agreed term.

The compensation between the amounts which are owed to us and which we would have to pay, will in each case be able to be claimed by us.

We reserve the right to ask for guarantees, financial or other, which we would consider appropriate, even during the execution of an order.

In addition, the amounts due as such, if not paid on the due date, will be increased with a fixed and none reducible fee that is contractually fixed at 15%.

10. LEGAL JURISDICTION.

Any dispute that may result from interpretation or execution of the order will only and exclusively fall under the jurisdiction of the courts of Brussels or the Peace Court of the 1st canton of Brussels.